برای کسب اطلاعات بیشتر با topter9@gmail.com تماس بگیرید.


تعرفه ها


 نوع

 قیمت

 طراحی بنر

 2000تومان

 طراحی پوستر

 1000تومان

 طراحی نرم افزار

 10000تومان

 تبلیغات 2 هفته ای 300×200

 رایگان

 تبلیغات 1 ماهه 300×200

 5000 تومان

 تبلیغات 1 ساله 300×200

 40000تومان

 تبلیغات1 ساله 300×300

 60000تومان