در نرم افزار افیس تعدای میان بر وجود دارد که بیشتر آنها رو ما نمیشناسیم این کلید های میان بر علاوه بر این که سرعت ما را برای ویرایش و تمام کردن پروژه های خود بسیار زیاد می کند بلکه باعث این می شود که ما زمان کمتری صرف ویرایش و اتمام کار خود کنیم در زیر ما با برخی از این کلید های میان بر آشنا می شویم:

در نرم افزار افیس تعدای میان بر وجود دارد که بیشتر آنها رو ما نمیشناسیم این کلید های میان بر علاوه بر این که سرعت ما را برای ویرایش و تمام کردن پروژه های خود بسیار زیاد می کند بلکه باعث این می شود که ما زمان کمتری صرف ویرایش و اتمام کار خود کنیم در زیر ما با برخی از این کلید های میان بر آشنا می شویم:


کلیدهای عمومی

ایجاد یک سند جدید Ctrl + N

فراخوانی یک سند متفاوت Ctrl + O

حرکت میان سندهای باز Ctrl + F6

ذخیره سازی یک سند Ctrl + S

چاپ یک سند Ctrl + P

بستن یک سند Ctrl + W


کلیدهای میانبر حرکت در سند

یک صفحه کامل به بالا Page up

یک صفحه کامل به پایین Page down

ابتدای سطر Home

انتهای سطر End

ابتدای یک سند Ctrl + Home

انتهای یک سند Ctrl + End

یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا

یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین

یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ

حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد) مکان نما Ctrl + Del

حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل) مکان نما Ctrl + Backspace

حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl + Page up

حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl + Page down


کلید های میانبر کار با متن

انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست +Shift 

انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ +Shift 

انتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست +Shift + Ctrl 

انتخاب یک سطر Shift + End

انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین +Shift + Ctrl 

اتنخاب تمام سند A + Ctrl

رفتن به یک صفحه مشخص G + Ctrl


کلید های میانبر ویرایش متن

حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace

حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete

حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl + Backspace

حذف کاراکتر بعدی اشاره گر Ctrl + Delet

کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl + X

کپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl + C

الصاق متن کپی شده Ctrl + V

بررسی املایی یک سند F7

یافتن متن در سند Ctrl + F

جایگزینی متن در سند Ctrl + H

عمل Undo Ctrl + Z

عمل Redo Ctrl + Y 

پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter

حرکت به سمت پایین در Tab Outline

درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab

حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl + 0


کلیدهای میان بر قالب بندی متن

تغییر قلم F + Shift + Ctrl

تغییر اندازه قلم P + Shift + Ctrl

پررنگ کردن قلم B + Ctrl

ایتالیک کردن قلم I + Ctrl

زیر خط دار کردن قلم U + Ctrl

دو زیر خط دار کردن قلم D + Shift + Ctrl

حذف قالب بندی کاراکتر Space Bar + Ctrl

فضای خطوط تنها پاراگراف 1 + Ctrl

فضای دو برابر خطوط پاراگراف 2 + Ctrl

فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5 + Ctrl

تراز بندی وسط پاراگراف Ctrl + E

تراز بندی چپ پاراگراف Ctrl + L

تراز بندی راست پاراگراف Ctrl + R

تراز بندی از دو طرف پاراگراف Ctrl + J 

برجسته کردن پاراگراف از چپ M + Ctrl

برجسته کردن پاراگراف ازراست M + shift + Ctrl

حذف قالب بندی پاراگراف Q + Ctrl

به روز رسانی فیلدها F9

تغییر روش نمایش فیلد منتخب Shift + F9

تغییر روش تمام فیلدهای سند Alt + F9

کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم +Ctrl 

تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی

تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس D +Shift + Ctrl

تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس = + Ctrl

تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس = +Ctrl + Shift 

تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ AK + shift + Ctrl

تغییر قلم جاری F + Shift + Ctrl

تغییر قلم جاری F + Shift + Ctrl

تغییر اندازه قلم جاری F3 + Shift

ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی P + Shift + Ctrl

حذف تو رفتگی سطر بعدی T +Ctrl 

حذف تو رفتگی سطر دوم T + Shift + Ctrl

انتخاب همه سند A + Ctrl

درج یک شکستگی سطری Enter + Shift

انتقال به سطر یا صفحه بعدی Ctrl + Enter

اشکار یا پنهان نمودن علایم H + Shift + Ctrl


کلیدهای میان بر صدا

خاموش/روشن نمودن میکروفن Winkey + V

انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی Winkey + T

فعال کردن حالت تصحیح Winkey + C


کلیدهای میان بر منوها

فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT

فعال شدن منوی Alt + F File

فعال شدن منوی Alt + E Edit

فعال شدن منوی Alt + V View

فعال شدن منوی Alt + I Insert

فعال شدن منوی Alt + O Format

فعال شدن منوی Alt + T Tools

فعال شدن منوی Alt + A Table

فعال شدن منوی Alt + W Windows

فعال شدن منوی Alt + H Help


npshop.net