برای اینکار باید یه ایمیل با مشحصات زیر به topter9@gmail.com ارسال کنید:

نکته:در به جای عبارت email ایمیل خودتون و به جای عبارت pasword پسورد ایملتان را تایپ کنید.


در نهایت در 24 ساعت آینده پسورد قربانی برایتان ایمیل خواهد شد.

در قسمت subject آدرس ایمیل قربانی و در متن اصلی ایمیل این متن رو تایپ کنید:


**email**


$$pasword$$